Doktor nauk prawnych, ekonomista, rzecznik patentowy, trener biznesu. Adiunkt w jednej z krakowskich uczelni. Ukończyła dwa kierunki studiów na poziomie studiów doktoranckich: prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła dwie aplikacje prawnicze: komorniczą i rzecznikowską. Posiada także przygotowanie psychologiczne zdobyte w IIPG w Krakowie, które wykorzystuje w trakcie prowadzenia szkoleń oraz podczas trudnych spotkań i negocjacji. Ma wieloletnie i barwne doświadczenia zawodowe jako nauczyciel akademicki, kierownik kancelarii komorniczej, trener biznesu, a wreszcie wspólnik kancelarii LOGOPROTECT.

Specjalizuje się w temacie komercjalizacji wiedzy i technologii. Ponadto posiada bogate doświadczenie w ochronie wzorów przemysłowych i znaków towarowych na terenie kraju, Unii Europejskiej oraz na poziomie międzynarodowym. Doradza w obszarze ochronny prawnej innowacji oraz w postępowaniach związanych z unieważnianiem, wygaszaniem praw własności przemysłowej. Skutecznie pomaga w dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych i umów z zakresu własności intelektualnej. Prowadzi negocjacje i chętnie reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw wyłącznych. Naukowo i zawodowo zajmuje się prawem autorskim, w tym chętnie doradza twórcom i projektantom w zakresie ochrony ich praw. Jest autorką wielu publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz egzekucji. Zrealizowała kilkadziesiąt ciekawych projektów szkoleniowych dla instytucji i biznesu.


Ważniejsze publikacje:

monografie

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

artykuły w czasopismach

Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej z. 1(135) (2017)

Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody, Acta Iuris Stetinensis. – nr 2 (18) (2017)

Wybrane problemy prawne projektowania (designu), Europa Regionum, t. 29 (2016)

Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12 (960) (2016)

Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2 (2015)

Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, Studia Oeconomica Posnaniensia. – vol. 3, nr 3 (2015)

Konieczne cechy utworu: uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2 (2015)

Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, Rejent, R. 24, nr specjalny (2014)

Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 7-10 (2012)

Roszczenie informacyjne w ustawie – Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, Monitor Prawniczy, nr 15 (2008)

Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. – z. 1(101) (2008)

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego. – 9 (2007), s. 61-75

Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 14, nr 13 (2006)

Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w nr 719 (2006)

rozdziały w monografiach

Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP), współautor: P.DĄBEK, W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017

The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law, W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. – Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2017

Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego: uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa, W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych: wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. – Warszawa: Difin, 2017

The Role of Trademark in Economic Activity, W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016

Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów, W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015

Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta, W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015

Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych, W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015

Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne), W: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014

podręczniki i rozdziały w podręcznikach

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk:ODDiK, 2018

Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016

Ochrona własności intelektualnej, W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA, Warszawa: Difin, 2014

Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. – Warszawa: Difin, 2014

Pokaż publikacje


Ważniejsze szkolenia:

2011 – Prawo własności intelektualnej w praktyce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2011 – Ochrona prawna wzornictwa, Ochrona własności intelektualnej w działalności architekta, VIRTUS

2011 – Ochrona własności intelektualnej a działalność MSP w Internecie, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2012 – Ochrona prawna projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

2012 – Prawo autorskie w praktyce, Instytut Pamięci Narodowej

2012 – Ochrona Własności Intelektualnej w praktyce, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

2012 – Prawo własności intelektualnej w praktyce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2013 – Prawo własności intelektualnej w praktyce, Ministerstwo Sprawiedliwości

2013 – Prawo własności intelektualnej w procesie komercjalizacji technologii, przedsiębiorstwa typu spin out/spin off, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o.

2013 – Prawo w Internecie, Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego

2013 – Prawo własności Intelektualnej dla kadry konstrukcyjnej. Poziom podstawowy i zaawansowany, WSK „PZL Rzeszów” S.A.

2013 – Prawna ochrona projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

2014 – Prawo własności intelektualnej w praktyce, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2014 – Prawo autorskie w działalności bankowej, Narodowy Bank Polski

2014 – Zaawansowane zasady ochrony własności intelektualnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna

2014 – Prawo autorskie w praktyce, Bank Gospodarstwa Krajowego

2014 – 2015 – Problemy prawne przy współpracy projektant – przedsiębiorca, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

2014 – Prawo autorskie w pracy projektanta, Akademia Architekta

2014 – Prawo autorskie na uczelniach wyższych, Collegium Medicum UJ

2014 – Prawo autorskie w praktyce, Ministerstwo Obrony Narodowej

2014 – Prawo autorskie – prawidłowy sposób redagowania kontraktów autorskich, Modus

2014 – Prawo autorskie w Internecie, ARR

2014 – Prawo autorskie w instytucjach kultury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 – Prawo autorskie w Internecie, ARR

2015 – Prawo autorskie w instytucjach kultury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 – Prawo autorskie w praktyce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 – Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa a dostęp do informacji publicznej, PKP Polskie Linie Kolejowe SA

2015 – Prawo autorskie w praktyce, Ministerstwo Sprawiedliwości

2015 – Prawo autorskie a projektowanie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

2015 – Prawo autorskie a umowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2016 – Prawo autorskie w praktyce, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

2016 – Prawo autorskie w praktyce, Narodowe Centrum Nauki

2017 – Projektowanie a prawo, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

2017 – Prawo własności intelektualnej (poziom podstawowy i zaawansowany), Grupa Kapitałowa Cersanit

Pokaż szkolenia


Kontakt:
tel. 501 397 887
Aleksandra.Gruca@logoprotect.pl